Opis centra i usluga

Omogućavamo kompanijama da dostignu punu poslovnu produktinost, tako što će svojim zaposlenima obezbediti znanje koje je  dokazano u praksi.

D.R. Gilbert Centar Group svoju edukaciju zasniva na sledećim principima:

 • principi motivacije (samo motivisan čovek je produktivan čovek)
 • principi uspeha (biti uspešan je stvar primene dokazanih principa a ne stvar sreće)
 • principi uticaja (kada god povećamo pozitivan uticaj na klijente, tržište i okruženje, mi poboljšavamo krajnji rezultat)

Objedinjavanjem ova tri principa dolazi se do prave formule za povećanu produktivnost zaposlenih. Obrađujemo savremene poslovne teme kao što su: tehnike prodaje, veština pregovaranja, veština komunikacije, liderstvo, timski rad, veština rukovođenja, javni nastup, upravljanje projektima, internet poslovanje, logističko poslovanje, vođenje magacinskog poslovanja, upravljanje stresom i vremenom, komunikaciju putem telefona, marketing u praksi…

Ono što nas čini specifičnim u odnosu na slične organizacije, jeste činjenica da su svi naši predavači i treneri, pre svega osobe koje su dokazane u praksi. Reč je pre svega o vrhunskim prodavcima, menadžerima, preduzetnicima, business trenerima…

U sastavu D.R. Gilbert Centar Group-a posluju:
– D.R. Gilbert Centar
– D.R. Gilbert Consulting
– Akademija komercijalne komunikacije
– Akademija menadžerskih veština
– HR Professional solution
– D.R. Gilbert books

Specifičnost programa D.R. Gilbert Centar Group-a jeste, što su svi programi autorski i prati ih adekvatna knjiga (priručnik). Svi oni su prilagođeni lokalnom poslovanju i poslovanju regiona.

Kao konsultantska kuća, koja se bavi edukacijom, možemo Vam ponuditi veliki izbor naših usluga.

Šta možemo učiniti za Vas:

 • Kreirati programe edukacije u vidu  seminara i treninga (otvorenih i „in house“) iz oblasti: prodaje, liderstva, veštine komunikacije, menadžerskih veština, timskog rada, korporativne društvene odgovornosti, menadžmenta ljudskih resursa, upravljanja projektima
 • Vršiti konsultacije i dalje preporuke za Vaše poslovanje
 • Motivisati Vaše zaposlene kroz predavanja, treninge i kraće kurseve u cilju povećanja poslovne produktivnosti
 • Organizovati doobuku kadrova na Vaš zahtev
 • Pomagati Vam prilikom odabira kandidata za posao (prepoznavanje potencijala)
 • Pripremati Vas kao poslodavce za razgovor koji ćete voditi sa kandidatima
 • Pronalaziti profesionalne prodavce za Vas
 • Ponuditi Vam knjige iz oblasti poslovne edukacije i motivacije
 • Pružiti Vam pomoć prilikom pripremanja i izvođenja promotivnih aktivnosti
 • Biti Vaš partner i podrška u uzavreloj areni biznisa